EN TH
เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ, เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และบริการสอบเทียบ

เราจัดจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในกิจการที่เกี่ยวกับก๊าซเป็นจำนวนมากเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป
สำหรับเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซนั้น เราได้รับการแต่งตั้งโดย บริษัท ริเคน เคกิ จำกัด ให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

เครื่องตรวจวัดก๊าซนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติความปลอดภัยก๊าซแรงดันสูงของประเทศญี่ปุ่น
โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบและตรวจเช็คอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี

ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ผู้ใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซทั้งหมดทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดในทุกๆปี

การสอบเทียบเครื่องตรวจวัดก๊าซนั้น จะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับการสอบเทียบ
โดยเฉพาะ พนักงานสอบเทียบของเราทุกคนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และสามารถออกผลการสอบเทียบ
อย่างเป็นทางการได้ นอกจากนี้เรายังมีก๊าซที่ใช้ตั้งค่ามาตรฐานและใช้ในการสอบเทียบจำหน่ายอีกด้วย
การบำรุงรักษา
แบบฟอร์มขอสอบเทียบเครื่องมือวัด


COPYRIGHT(C)TAIYO GASES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.