EN TH
ประกาศมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศฉบับนี้ กำหนดมาตรฐานซึ่ง บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) จะรวบรวม ใช้ ประมวลผล จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราครอบครองและอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรครอบครองซึ่งเราเข้าถึงเพื่อรวบรวม ใช้ ประมวลผล จัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลเหล่านั้นสำหรับวัตถุประสงค์ของเรา และข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ (ก) จากข้อมูลนั้น หรือ (ข) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทมีหรือเข้าถึง ยกเว้นข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว ในการอ้างอิงถึง “ท่าน” หรือ "ของท่าน" ในประกาศนี้เป็นการอ้างอิงถึงเจ้าของข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล;

 • ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือหมายเลขประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมล
 • ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และรายได้
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต และประวัติเครดิต
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ ความสามารถของอุปกรณ์ แบนด์วิดท์ สถิติในการดูหน้าเว็บ การเข้าชมและจากคุกกี้ของเว็บไซต์ ที่อยู่ IP รายละเอียดบัญชีการสมัครสมาชิก และรายละเอียดการเป็นสมาชิกต่างๆ แต่เฉพาะในขอบเขตที่บริษัทฯอาจระบุตัวท่านได้จากข้อมูลดังกล่าว

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อทางปรัชญา เพศสภาพ บันทึกอาชญากรรม บันทึกการรักษาสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน พันธุกรรมหรือข้อมูลทางชีวภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลในแนวทางเดียวกัน ดังที่ได้บัญญัติไว้โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสาร,แลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับบริษัทฯ บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมและ/หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทฯ โดยตรง :
   • เมื่อท่านสร้างบัญชีออนไลน์กับทางบริษัทฯ
   • เมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการ หรือทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ
   • เมื่อท่านส่งคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของทางบริษัทฯ
   • เมื่อท่านร้องขอรายละเอียดต่างๆ ให้รวมอยู่ในอีเมลหรือรายชื่อผู้รับจดหมายอื่น ๆ
   • เมื่อท่านตอบรับต่อโปรโมชั่นทางการตลาด หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
   • เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับพนักงานของบริษัทฯ (เช่น เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจบันทึกไว้) จดหมาย โทรสาร การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรืออีเมล
   • เมื่อท่านตอบกลับประกาศรับสมัครงานของบริษัทฯ
   • เมื่อท่านให้ข้อเสนอแนะหรือส่งข้อร้องเรียนถึงบริษัทฯ
   • เมื่อท่านใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์หรือโต้ตอบกับทางบริษัทฯผ่านทางเว็บไซต์ หรือใช้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ
   • เมื่อท่านหรือหน่วยงานของท่านกำลังดำเนินการในการทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับบริษัทฯ
   • เมื่อภาพของท่านถูกบันทึกโดยผ่านกล้องวงจรปิดของบริษัทฯ ในขณะที่ท่านอยู่ในสถานที่ของทางบริษัทฯ
   • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับทางบริษัทฯด้วยเหตุผลอื่นๆ
  • ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากแหล่งบุคคลที่สาม :
   บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะและในเชิงพาณิชย์ (ตามที่กฎหมายอนุญาต) ซึ่งบริษัทฯ อาจรวมกับข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวกับท่าน นอกจากนี้บริษัทฯอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเมื่อท่านเลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการเหล่านั้น
 • บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านด้วยความยินยอมของท่าน
 • ในบางครั้งบริษัทฯ อาจดำเนินการตรวจสอบกับท่านเพื่ออัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด อัปเดตข้อมูลให้กับทางบริษัทฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยแจ้ง ให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หรือ Compliance Manager เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง ข้อมูลที่ไม่ได้มีการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงในส่วนของท่านอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอได้ทันท่วงที
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบในที่นี้ว่า บริษัทฯ อาจรวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • ด้านการปฏิบัติตามสัญญา/บริการ
   • เพื่อการบริหารจัดการ ประมวลผล และ/หรือจัดการกับธุรกรรมใด ๆ ระหว่างท่านกับบริษัทฯและ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบสมัครของท่านสำหรับการจ้างงาน หรือทำงานกับบริษัทฯ
   • เพื่อการทำข้อตกลงกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจ
   • เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ท่านร้องขอ
   • เพื่อการประมวลผลคำสั่ง การชำระเงิน หรือธุรกรรมเครดิต
   • เพื่อการยืนยันตัวตนของท่าน
   • เพื่อการตอบกลับ จัดการ และ/หรือดำเนินการกับคำถาม คำขอ ใบสมัคร ข้อร้องเรียน และ/หรือข้อเสนอแนะจากท่านหรือในนามของท่าน
   • เพื่อการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก ดำเนินการ และจัดการในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ
   • เพื่อการตรวจสอบ ประมวลผล และเพื่อปรับปรุง หรือติดตามการใช้งานเว็ปไซต์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   • เพื่อการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับท่าน
   • เพื่อการทำข้อตกลงกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจหรือบริษัทในเครือ
   • เพื่อการบันทึกและชำระเงินสำหรับการบริการ ผลิตภัณฑ์ และวัสดุเข้าและออกจากบริษัทฯ
  • ด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ
   • เพื่อการดำเนินการด้านวิจัยตลาด
   • เพื่อการดำเนินการด้านวิจัยและพัฒนา
   • เพื่อการทดสอบตลาด
  • ด้านการบริหารความสัมพันธ์ทางการตลาด
   • เพื่อการจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ
   • เพื่อการส่งข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมทางการตลาด การสร้างโปรโมชั่น การจับรางวัล แผนการเป็นสมาชิกและรางวัล และโปรโมชั่นอื่น ๆ
   • เพื่อการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคต ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลลูกค้าในระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯเท่านั้น
   • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนานโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อมูลการบริหารอื่นๆ
   • เพื่อให้บริการลูกค้าและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อร้องเรียน การจัดการคำขอและข้อสงสัยเท่านั้น
   • เพื่อการพัฒนา การดำเนินการ การวิเคราะห์ การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด
  • ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และข้อกำหนดต่าง ๆ
   • เพื่อการจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ
   • เพื่อการดำเนินการตรวจสอบและการสอบสวนต่างๆภายในบริษัทฯ
   • เพื่อการประเมินความน่าเชื่อถือ
   • เพื่อการดำเนินการควบคุมด้านต่างๆ ทางธุรกิจ
   • เพื่อการรายงานและการวิเคราะห์ต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร
   • เพื่อการปกป้องทรัพย์สินและระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งไม่จำกัดเพียงการดำเนินการเฝ้าระวังกล้องวงจรปิด และดำเนินการมาตรการและการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยเท่านั้น
   • เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะหรือกิจกรรมการคัดกรองอื่น ๆ รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลัง ตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้กับบริษัทฯ (ไม่ว่าภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)
   • เพื่อการป้องกันหรือสอบสวนการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติมิชอบไม่ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ตาม การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการและการตรวจสอบข้อร้องเรียน
   • เพื่อการจัดการและ/หรือการอำนวยความสะดวกใดๆสำหรับการควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางธุรกิจ(ที่อาจเกิดขึ้นหรืออย่างอื่น)ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
   • เพื่อการจัดเก็บ การถ่ายโอน การสำรองข้อมูล (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากภัยพิบัติหรืออื่น ๆ) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
   • เพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับการตรวจสอบจากภายนอกหรือการตรวจสอบจากภายในทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ
   • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการประกันภัย
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ แนวทาง หรือกฎเกณฑ์ใดๆที่บังคับใช้ หรือเพื่อช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ)
  • ด้านอื่น ๆ
   • เพื่อการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ รวมถึงผู้ให้บริการและตัวแทนบุคคลที่สามของบริษัทฯ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทย/หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
   • วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้
 • วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นอาจยังคงมีผลบังคับใช้ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์ที่ท่านดำเนินการในนามบริษัทของท่าน (เช่น ตามสัญญา) ซึ่งอาจะถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลหลังจากนี้ (รวมถึงช่วงเวลาที่บริษัทฯสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาใดๆ กับท่าน)
 • หากท่านให้ความยินยอมในการรับข้อมูลการตลาดหรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทยของท่าน บริษัทฯ อาจติดต่อท่านพร้อมแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ โทรสาร และ/หรือวิธีการอื่น ๆ
4. ระยะเวลาและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และ/หรือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
 • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายรายการ ในส่วนนี้ท่านรับทราบ ตกลง และให้ความยินยอมว่า บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกดังกล่าว (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย) สำหรับหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ข้างต้น และสำหรับบุคคลที่สามดังกล่าว สามารถรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อ โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือตามวรรค 3 ที่กำหนดในส่วนของวัตถุประสงค์ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึง :
  • บริษัทในเครือของเรา
   คำว่า 'บริษัทในเครือ' หมายถึง (1) บริษัทโฮลดิ้งโดยตรงและโดยอ้อมของบริษัท (2) บริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งโดยตรงหรือโดยอ้อมดังกล่าว และ (3) บริษัทย่อยของบริษัทฯ
  • ผู้ให้บริการของเรา
   ซึ่งรวมถึงตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบริษัทฯที่ประมวลผลหรือจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ (ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการด้านการงานธุรการหรือบริการอื่น ๆ เช่น บริษัทโทรคมนาคม, บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลเท่านั้น)
  • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
   บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ หน่วยงานเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอ การคาดการณ์เกี่ยวกับความสนใจของท่าน และอาจจัดหาสื่อส่งเสริมการขาย โฆษณา และข้อมูลอื่น ๆ ให้กับท่าน
  • หน่วยงานราชการและสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
   บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อหน่วยงานรัฐบาล และสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ร้องขอและ/หรือต้องการข้อมูลของท่าน
  • หน่วยงานอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นในการปกป้องบริการของเรา
   บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับ (เช่นหมายค้นหรือคำสั่งศาลอื่น ๆ) เพื่อตรวจสอบหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายที่ควบคุมบริการของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า หรือบุคคลที่สามที่บริษัทฯร่วมงานด้วย
  • บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ
   บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การโอน หรือในกรณีกิจการล้มละลาย
  • บุคคลภายนอก ผู้ให้บริการ ตัวแทน และองค์กรอื่น ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในวรรค 3 ด้านบน
 • ในการเปิดเผยที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับบุคคลที่สามเมื่อคุณยินยอมหรือร้องขอการแบ่งปันดังกล่าว
 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนออกจากประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลต่างประเทศมีพันธะผูกพันตามภาระหน้าที่ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนมีมาตรฐานการป้องกันที่อย่างน้อยเทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทฯจะทำสัญญาที่เหมาะสม (ไม่ว่าจะผ่านสัญญาแบบแยกส่วนหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมหลัก)กับองค์กรผู้รับต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรืออนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสัญญาดังกล่าว หากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอนุญาตให้กับทางบริษัทฯ
6. สิทธิการร้องขอการเข้าถึง การแก้ไข และ/หรือการเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการร้องขอสิ่งต่อไปนี้ :

 • การถอนความยินยอม [และสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล]
  • ความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ สำหรับการรวบรวม การใช้ การประมวลผลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าท่านจะถอนความยินยอมนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมและขอให้บริษัทฯ หยุดการรวบรวม การใช้ การประมวลผลและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น โดยส่งคำขอของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล และ/หรือ Compliance Manager ของบริษัทฯ (ตามความเหมาะสม) ตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง
  • เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านในการขอเพิกถอนความยินยอม บริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาตามสมควร (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำขอและผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ของบริษัทฯกับท่าน) เพื่อให้คำขอของท่านได้รับการประมวลผล และเพื่อให้บริษัทฯแจ้งให้ท่านทราบถึงผลที่ตามมาของบริษัทฯ รวมถึงผลทางกฎหมายที่อาจส่งผลต่อสิทธิ์และความรับผิดของท่านที่มีต่อบริษัทฯ โดยทั่วไปบริษัทฯ จะพยายามดำเนินการตามคำขอของท่านภายในเวลาที่เหมาะสมนับจากวันที่ได้รับคำขอของท่าน
  • ในขณะที่บริษัทฯเคารพการตัดสินใจของท่านในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน โปรดทราบว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตคำขอของท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถอยู่ในฐานะที่จะมอบสินค้าหรือบริการของบริษัทฯให้กับท่าน หรือซื้อสินค้าหรือบริการของท่านต่อไป (ตามความเหมาะสม) หรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในวรรค 3 ด้านบน และในกรณีดังกล่าว บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านให้เสร็จสิ้น หากท่านตัดสินใจที่จะยกเลิกการเพิกถอนความยินยอม โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่อธิบายไว้ในวรรค 6(1)(ก) ด้านบน
  • ท่านมีสิทธิ์ร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ความยินยอมของท่านถูกเพิกถอนและเมื่อบริษัทฯไม่มีเหตุทางกฎหมายในการรวบรวม การใช้ การจัดเก็บ การประมวลผล การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นอีกต่อไป
  • โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมไม่กระทบต่อสิทธิของบริษัทฯในการรวบรวม การใช้ การประมวลผล และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และ/หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น ได้รับอนุญาตหรือจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  • หากท่านต้องการขอเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ หรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บไว้ ท่านสามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลไปที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล และ/หรือ Compliance Manager ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง บริษัทฯ ต้องการข้อมูลจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อให้สามารถจัดการกับคำขอของท่านได้
  • โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าธรรมเนียมให้ท่านทราบก่อนดำเนินการตามคำขอของท่าน
  • สำหรับคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่านที่จะจัดการกับคำขอของท่าน บริษัทฯจะตอบกลับคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดตามสมควรภายในสามสิบ (30) วัน ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านได้ภายในสามสิบ (30)วัน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอแก่ท่านได้
  • สำหรับคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากท่านเพียงพอที่จะจัดการกับคำขอของท่าน บริษัทฯจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในสามสิบ(30)วัน ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ภายในสามสิบ(30)วันดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ที่เราจะสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
  • หากบริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่ท่าน หรือเพื่อทำการแก้ไขตามที่ท่านร้องขอ โดยทั่วไปบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสาเหตุที่บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
7. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การแก้ไข การกำจัดหรือความเสี่ยงที่คล้ายกันโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯได้กำหนดมาตรการด้านการจัดการทางกายภาพและทางเทคนิคที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในบริษัทฯต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามและตัวแทนเฉพาะที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราทั้งหมด
 • อย่างไรก็ตามท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
8. ผลกระทบของประกาศและการเปลี่ยนแปลงประกาศ
 • ประกาศนี้ใช้ร่วมกับประกาศ ข้อสัญญาและข้อยินยอมอื่น ๆ ที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ
 • บริษัทฯ อาจแก้ไขประกาศนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถระบุได้ว่าการแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่ โดยอ้างอิงจากวันที่ประกาศนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การใช้บริการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อกับบริษัทฯอย่างต่อเนื่องถือว่าท่านรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
9. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล และ/หรือ Compliance Manager ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดด้านล้างนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล และ/หรือ Compliance Manager
บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด
ที่อยู่ : 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2602691
อีเมล : privacy@taiyogases.th.com

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 มกราคม 2565

COPYRIGHT(C)TAIYO GASES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.