EN TH
achieved projects
พันธสัญญา

นโยบายและปรัชญาการบริหาร 5 ข้อ

• เราเปิดอนาคตแห่งธุรกิจก๊าซด้วยปณิธานอันสูงส่ง และความคิดริเริ่มที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวหน้า
• เราจะให้การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และพยายามอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างความพึงพอใจและความสุขให้แก่ลูกค้า
• เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับการประเมินให้เป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมก๊าซในเรื่องของความปลอดภัย คุณภาพ ต้นทุน ความรวดเร็วและสารสนเทศ • เราดูแลพนักงานของเราเป็นอย่างดี และใช้ความพยายามสูงสุดในการยกระดับความคิดริเริ่มและการทำงานเป็นทีม
• เราสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยภายในองค์กรและรับประกันมาตรการความปลอดภัยเชิงป้องกันให้แก่ลูกค้า

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัท ไทโย ก๊าซ จำกัด เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทไทโย นิปปอน ซันโซ่ จะยึดมั่นต่อจารีตสังคมและทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

เราเชื่อว่าความไว้วางใจจากลูกค้าและสังคมจะถูกสร้างขึ้นได้จากพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบของเรา บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณขององค์กร

ความสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เรามีนโยบายในการบูรณาการ โครงการ และการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับการดำเนินธุรกิจในทุกหน่วยงาน และให้ความสำคัญต่อการออกแบบ กระบวนการ โรงงาน และการประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เป็นอันดับแรก

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถกำจัดได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยความรับผิดชอบนี้จึงมีส่วนช่วยให้ลูกค้าของเราได้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

COPYRIGHT(C)TAIYO GASES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.